E- Defter

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.

 e-Defter Avantajları

İşgücü ve zaman tasarrufu,

Onaylama maliyetleri ve zamanında tasarruf,

Arşivleme harcamaları tasarrufu,

Baskı, kağıt, toner ve kartuş gibi kırtasiye harcamaları tasarrufu,

Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlamak,

Elektronik ortamda denetim imkanı sağlamak,

Uluslararası denetime imkan sağlamak,

 Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortam bir format ve standartta sağlamak

 

e-fatura’yı Kimler Kullanabilir?

2014 ve devamındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, e-fatura kullanmalıdır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu‘nda yer alan I sayılı listedeki malların üretimi, ithalatı, teslimi gibi faaliyetleri yüzünden EPDK’den lisans alan mükellefler de e-fatura kullanmaktadır.

ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malların üretimi, yapımı ve ithalatını gerçekleştiren mükellefler de e-faturaya geçmek zorundadır.

Başta madeni yağ lisansına sahip veya bu işletmelerden mal alarak yıllık satış tutarı 25 milyon lira üzeri olan firmalar; ÖTV’ya tabi tutulan kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten, ithal eden firmalar ve bu işletmelerden mal alıp yıllık satış tutarı 10 milyon lira üzerinde olan firmaların e-faturaya geçişi zorunlu kılınmıştır.

e-faturaya geçmek için tüzel kişi olmanız ve herhangi bir ciro kısıtlamanız olmaması gerekiyor. Yani ticari firma olarak yalnızca Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasından faydalanabildikleri bilinmektedir. Sisteme geçiş için herhangi bir ciro kısıtlaması bulunmamaktadır ve eğer cironuz zorunlu geçiş limitinin altında ise isteğinize göre e-faturaya geçersiniz.